Suus en ZoPrivacy Statement

Suus en Zo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Overzicht verwerking persoonsgegevens

Suus en Zo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld schriftelijk en telefonisch contact.

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Suus en Zo zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@suusenzohondenuitlaatservice.nl, dan wordt de betreffende informatie verwijderd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag uw persoonsgegevens worden verwerk

Suus en Zo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Suus en Zo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming.
 • Suus en Zo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Suus en Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en hanteert de wettelijke bewaartermijnen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Suus en Zo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Suus en  Zo een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Suus en Zo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken

Suus en Zo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Suus en Zo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Suus en Zo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Suus en  Zo een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover Suus en Zo beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@suusenzohondenuitlaatservice.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Suus en Zo u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Suus en Zo reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Suus en Zo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Persoonsgegevens beveiligen

Suus en Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@suusenzohondenuitlaatservice.nl

Chat met mij